Condities

Inleiding

Deze juridische mededeling is van toepassing op de volledige inhoud van dit reserveringsprogramma. Leest u deze voorwaarden en bepalingen (‘gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig door, want door gebruik te maken van dit reserveringsprogramma geeft u impliciet aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, ongeacht of u besluit om u wel of niet bij ons aan te melden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u af te zien van het gebruik van dit programma. Bij gebruik van enig onderdeel van dit reserveringsprogramma wordt u geacht de juridische mededeling in haar geheel te hebben aanvaard.

Dit reserveringsprogramma wordt aangestuurd door CarTrawler’s boekingstechnologie. U kunt de programma’s van CarTrawler gebruiken voor de initiële stappen bij het huren van een voertuig. Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en/of enig onderdeel van dit reserveringsprogramma te gebruiken, stemt u ermee in dat u dit reserveringsprogramma, evenals de ondersteunende technologie die geboden wordt via dit programma, zult gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden, en dat de gebruiksvoorwaarden een overeenkomst vormen tussen CarTrawler en u.

CarTrawler kan deze juridische mededeling op elk moment herzien door de betreffende tekst aan te passen. U dient het reserveringsprogramma van tijd tot tijd te controleren en de meest recente versie van de juridische mededeling te lezen omdat deze voor u bindend is. Bepaalde bepalingen in deze juridische mededeling kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven juridische mededelingen of termen op bepaalde pagina’s van het reserveringsprogramma.

Deze juridische mededeling wordt uitgegeven door Etrawler Limited, een in Ierland geregistreerd bedrijf handelend onder de naam CarTrawler.
U DIENT HET GEBRUIK VAN DIT RESERVERINGSPROGRAMMA ONMIDDELLIJK TE STAKEN INDIEN U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ALS BINDEND AANVAARDT.
CarTrawler maakt reserveringen m.b.t. voertuigverhuur mogelijk en voorziet in de initiële stappen bij het huren van een voertuig. CarTrawler bezit of exploiteert geen voertuigverhuurders. Het contract voor het huren van een voertuig zal worden afgesloten tussen u en de voertuigverhuurder. De voorwaarden en bepalingen van de verhuurovereenkomst tussen u en de voertuigverhuurder kunt u inzien op dit reserveringsprogramma nadat u het voertuigtype hebt geselecteerd en de gevraagde gegevens hebt ingevoerd. CarTrawler biedt geen enkele garantie met betrekking tot, en spreekt zich niet over, enige voertuigverhuurder of enig voertuig dat wordt geleverd door een voertuigverhuurder. De volledige verantwoordelijkheid voor het aan u verschaffen van een voertuig dat gehuurd is via dit reserveringsprogramma berust bij de voertuigverhuurder.

Alle verwijzingen naar het reserveringsprogramma in deze gebruiksvoorwaarden worden tevens geacht te verwijzen naar reserveringen via het callcenter van CarTrawler.

Vergoedingen en kosten

Indien CarTrawler de kosten voor gebruik van een credit card of administratiekosten in rekening brengt dan kunnen deze onder geen enkele omstandigheid worden gerestitueerd. De verantwoordelijkheid voor het correct afwikkelen van uw boeking berust bij de voertuigverhuurder. De juistheid van enige prijsaanbieding voor het huren van een voertuig die door dit reserveringsprogramma wordt opgesteld en van enige reservering die via dit reserveringsprogramma wordt gemaakt hangt af van de gegevens die u invoert in dit reserveringsprogramma.

Toegang tot de geboden diensten

CarTrawler streeft ernaar om te zorgen dat het reserveringsprogramma onder normale omstandigheden 24 uur per dag toegankelijk is maar CarTrawler is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het reserveringsprogramma gedurende enige tijd of in een bepaalde periode niet beschikbaar is, ongeacht de reden. De toegang tot het reserveringsprogramma kan tijdelijk worden geblokkeerd zonder voorafgaande kennisgeving indien er sprake is van defecten aan het systeem, onderhoud of reparatie of om redenen waar CarTrawler geen invloed op heeft.

AANSPRAKELIJKHEID

In het geval van een geschil tussen CarTrawler en u zal onze aansprakelijkheid jegens u, indien van toepassing, beperkt blijven tot de hoogte van de vergoeding voor de initiële stappen die u betaalde toen u het voertuig reserveerde.

Hierbij sluit CarTrawler, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, alle garanties (uitdrukkelijk of stilzwijgend) uit met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid, prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel van (i) enig voertuig dat is gereserveerd middels dit reserveringsprogramma en (ii) dit reserveringsprogramma en de volledige inhoud daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot de voertuigverhuur die in dit reserveringsprogramma is opgenomen en de boekingstechnologie die wordt ondersteund en verschaft middels dit reserveringsprogramma. CarTrawler behoudt zich het recht voor om het reserveringsprogramma op elk moment te wijzigen. De gegevens in dit reserveringsprogramma worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Door dit reserveringsprogramma te gebruiken, erkent u dat gegevens met betrekking tot de verhuur evenals alle andere gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, informatie over reizen en vakanties die wordt gepubliceerd op dit reserveringsprogramma, onnauwkeurigheden of verschrijvingen kunnen bevatten.

Elke reservering die u maakt met betrekking tot voertuigverhuur middels dit reserveringsprogramma wordt aangegaan met een voertuigverhuurder en niet met CarTrawler. CarTrawler en dit reserveringsprogramma zijn uitsluitend bestemd om boekingen bij de voertuigverhuurder mogelijk te maken. CarTrawler is geen partij in het contract tussen u en de voertuigverhuurder en is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk (direct of indirect) jegens enige partij met betrekking tot de voorwaarden in uw contract met de voertuigverhuurder of voor enige problemen die zich voordoen bij een voertuig dat gehuurd is krachtens dit contract of voor enige andere problemen die zich voordoen tussen u en de voertuigverhuurder. Bij het reserveren van een huurvoertuig via dit reserveringsprogramma zijn de voorwaarden en bepalingen van de voertuigverhuurder in kwestie bindend en wordt u geacht deze te hebben aanvaard.

BEHALVE WANNEER DIT IN STRIJD IS MET DE WET ZIJN CARTRAWLER NOCH ENIGE VAN ONZE BESTUURDERS, EIGENAREN, WERKNEMERS, AANVERWANTE BEDRIJVEN, SAMENWERKENDE REISAGENTSCHAPPEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT, OF VERBANDHOUDEND MET, UW GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF MATERIALEN DIE WORDEN AANGEBODEN MIDDELS DIT RESERVERINGSPROGRAMMA, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, PROFIJT OF MOGELIJKHEDEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, EN VORDERINGEN VAN DERDEN, OF VOOR ENIGE INDIRECTE OF VERVOLGSCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, ZELFS INDIEN CARTRAWLER OP DE HOOGTE WAS GESTELD DAT DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN OPTREDEN OF INDIEN EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAS.

Het opnemen van reisgegevens of –diensten of van webkoppelingen in dit reserveringsprogramma dient niet opgevat te worden als een aanbeveling door CarTrawler of als een vorm van garantie of bewering dat de reisgegevens of –diensten van een bepaalde kwaliteit zijn of geschikt zijn voor uw doeleinden. CarTrawler is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u in het geval de reisgegevens of -diensten niet geschikt zijn voor uw doeleinden. U dient af te gaan op uw eigen inzicht bij het gebruik van deze informatie.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Uw gebruik van dit reserveringsprogramma is onderhevig aan de voorwaarde dat u CarTrawler toezegt dit reserveringsprogramma niet te zullen gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden of strijdig is met de gebruiksvoorwaarden.

LEEFTIJD EN VERANTWOORDELIJKHEID

Door dit reserveringsprogramma te gebruiken, bevestigt u dat u de wettige leeftijd hebt bereikt waarop u dit reserveringsprogramma mag gebruiken en gerechtigd bent bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan in verband met enige aansprakelijkheid die u aan zou kunnen gaan door het gebruik van dit reserveringsprogramma. Door het gebruik van dit reserveringsprogramma geeft u aan dat u verantwoordelijk bent, op financieel gebied en anderszins, voor elke aanwending van dit reserveringsprogramma door u en door degenen die uw aanmeldingsgegevens gebruiken. CarTrawler raadt u aan om uw aanmeldingsgegevens afdoende te beschermen.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Dit reserveringsprogramma kan koppelingen bevatten naar programma’s die zich bevinden op servers of websites die worden geëxploiteerd door andere partijen dan CarTrawler. Door deze koppelingen te gebruiken, verlaat u dit reserveringsprogramma (de website). Dergelijke koppelingen zijn alleen aangebracht ter doorverwijzing en voor uw gemak. Dat er koppelingen op dit reserveringsprogramma staan naar andere websites of servers houdt geen goedkeuring in van het materiaal op dergelijke websites of servers (waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaal dat betrekking heeft op reisinformatie of -diensten) en wijst evenmin op samenwerking met de betreffende exploitanten. CarTrawler heeft geen zeggenschap over, en is ook niet verantwoordelijk voor, dergelijke websites of servers of voor de partijen die dergelijke websites of servers exploiteren. Daarom aanvaardt CarTrawler geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal op deze servers of websites, of voor de juistheid of rechtmatigheid van de informatie op andere websites of servers. U dient af te gaan op uw eigen inzicht bij de communicatie met andere websites of servers en het gebruik van diensten die hierop worden aangeboden. Indien u besluit om u te begeven op websites van derden die aan dit reserveringsprogramma (de website) zijn gekoppeld dan doet u dit geheel op eigen risico.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Lees zorgvuldig onderstaande voorwaarden door die van toepassing zijn op de reserveringen/boekingen voor huurvoertuigen middels dit reserveringsprogramma.

A. Reserveren

CarTrawler is wereldwijd actief. Daarom is er sprake van drie verschillende zakelijke betalingsmethoden bij het maken van een reservering, zoals hieronder beschreven:

  • U doet een aanbetaling ten tijde van de reservering terwijl u het resterende bedrag aan de voertuigverhuurder betaalt bij aankomst; of
  • U betaalt de totale huurkosten voor het te huren voertuig op het moment dat u de reservering maakt en bij aankomst alleen het bedrag voor de brandstof (benzine/ diesel) en eventuele extra opties; of
  • U betaalt niets op het moment dat u de reservering maakt. CarTrawler maakt de reservering namens u zonder daarvoor geld te ontvangen en bij aankomst betaalt u de voertuigverhuurder de totale huurkosten voor het huurvoertuig.

De betalingsmethode voor het reserveren verschilt per gebied en/of per voertuigverhuurder. U zult worden geïnformeerd over enige betalingen vooraf voordat u de reservering voltooid. Indien van toepassing bent u verantwoordelijk voor het betalen van het uitstaande bedrag aan de voertuigverhuurder. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van eventuele aanvullende diensten waar u zelf om hebt verzocht en de bijbehorende kosten, en u bent tevens verantwoordelijk voor het betalen van andere administratiekosten die in rekening worden gebracht door de voertuigverhuurder in kwestie. U dient een credit card, een betaalkaart of PayPal te gebruiken om diensten te verkrijgen die via deze website worden geleverd. Neemt u er nota van dat niet alle voertuigverhuurders betaalkaarten of PayPal zullen accepteren. Indien u via deze website een reservering maakt met uw credit card, betaalkaart of PayPal dan stemt u ermee in dat indien u besluit de reservering te annuleren op een tijdstip minder dan 48 uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens de boeking via deze website, de overgedragen gelden (het aanbetalingsbedrag van de reservering en onze administratiekosten) zullen worden ingehouden door CarTrawler en niet zullen worden gerestitueerd. Indien het totale huurbedrag al is betaald dan zal CarTrawler de verhuur- en administratiekosten voor 3 dagen inhouden zonder verantwoordelijkheid te dragen voor restitutie van het huurbedrag. U erkent hierbij dat CarTrawler in geen enkel geval aansprakelijk is voor restitutie van het huurbedrag. Indien u genoodzaakt bent om uw reservering te wijzigen dan dient u CarTrawler middels CarTrawler Support via de website een bericht te sturen waarin u CarTrawler precies de meedeelt hoe de verandering in kwestie dient te geschieden. CarTrawler garandeert niet dat dergelijke veranderingen inderdaad kunnen worden doorgevoerd maar zal toch alle inspanningen betrachten om tot een gunstig resultaat te komen. Wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd na afhalen van het voertuig. CarTrawler kan u geen restitutie aanbieden indien u de huurperiode voortijdig beëindigt. In die gevallen dat u de huurperiode wenst te verlengen na het afhalen van uw huurvoertuig (datums die niet zijn vermeld op de CarTrawler-bon) dan dient u het autoverhuurbedrijf rechtstreeks te betalen volgens de lokale huurtarieven die op dat moment gelden. Bij het maken van een reservering/boeking is het uw verantwoordelijkheid om de voertuigverhuurder (indien nodig) op de hoogte te brengen van enige lichamelijke of mentale toestand die van belang is voor de voertuigverhuur. Indien zich een ongeval voordoet, kan het gevolgen voor de verzekering hebben indien u nalaat om de voertuigverhuurder over de toestand in kwestie te informeren. Bij afhalen van uw huurvoertuig dient u een geldig rijbewijs over te leggen (beide delen van het Engelse rijbewijs) uit uw land van herkomst, evenals een geldig paspoort en een geldige credit card op naam van de huurder (bestuurder). Indien de vereiste documenten niet worden overgelegd dan mag de vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf weigeren om u de auto te verhuren zonder dat u recht hebt op restitutie van de betaalde bedragen. Indien u een reservering maakt maar het voertuig niet afhaalt, zullen de betaalde bedragen niet worden gerestitueerd. Houdt u er rekening mee dat in het geval van vertraging bij aankomst de klant de verantwoordelijkheid draagt om contact op te nemen met de vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf. Indien een vlucht is geannuleerd of vertraagd, kan CarTrawler niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betaalde bedragen.

B. Bevestiging van de reservering

Na bevestiging van uw reservering zal CarTrawler voor iedere reservering een bevestiging verstrekken namens de voertuigverhuurder, zonder hierin de kosten voor aanvullende diensten, administratie of door de voertuigverhuurder toegepaste heffingen op te nemen of de aanvullende diensten bij het afhaalpunt die door u zijn aangevraagd. CarTrawler raadt u aan om de reserveringsgegevens grondig te controleren, bv. het land, de plek en de huurperiode. Indien u tegenstrijdigheden ontdekt dient u meteen contact op te nemen via onze Website engine waarbij u CarTrawler duidelijk de exacte aard van deze tegenstrijdigheden meedeelt. CarTrawler raadt u aan om de voorwaarden en bepalingen van de voertuigverhuurder te lezen en na te leven (deze zijn beschikbaar op dit reserveringsprogramma maar kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door de voertuigverhuurder) aangezien deze het uitgangspunt vormen voor de aanbieding van het gereserveerde voertuig door de voertuigverhuurder na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De boekingsnummers die op de reserveringsbevestiging staan, dienen te worden vermeld op alle verzoeken om informatie en bij annulering of aanpassing van de reservering.

C. Annuleringen

Een reservering mag worden geannuleerd tot minimaal achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens de reservering middels dit reserveringsprogramma. Indien u een reservering wilt annuleren dan is dit alleen mogelijk middels onze Cartrawler Website. Indien u het annuleren van uw reservering rechtstreeks met de vertegenwoordiger van het autoverhuurbedrijf wilt regelen dan kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

De volgende kosten zullen in rekening worden gebracht met betrekking tot het annuleren van reserveringen die vooraf zijn betaald:

  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen binnen zeven (7) dagen na de reserveringsdatum van de huurauto en tenminste achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan worden alle bedragen gerestitueerd.
  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen langer dan zeven (7) dagen na de reserveringsdatum van de huurauto en tenminste achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan worden alle bedragen gerestitueerd behalve annuleringskosten van € 25,00 en tevens de verwerkingskosten van de kaart (indien van toepassing).
  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen minder dan achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan wordt geen enkel bedrag gerestitueerd, tenzij het volledige huurbedrag vooraf is betaald. In dat geval zal CarTrawler de huurkosten over 3 dagen inhouden en tevens de verwerkingskosten van de kaart (indien van toepassing).

De volgende kosten zullen in rekening worden gebracht met betrekking tot het annuleren van reserveringen die gedeeltelijk zijn betaald:

  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen binnen zeven (7) dagen na de reserveringsdatum van de huurauto en tenminste achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan worden alle bedragen gerestitueerd.
  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen langer dan zeven (7) dagen na de reserveringsdatum van de huurauto en tenminste achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan worden alle bedragen gerestitueerd behalve annuleringskosten van € 25,00 en de verwerkingskosten van de kaart (indien van toepassing).
  • Indien het bericht van de annulering door CarTrawler wordt ontvangen minder dan achtenveertig (48) uur voordat het huren van het voertuig geacht wordt in te gaan krachtens een reservering gemaakt via dit reserveringsprogramma dan wordt geen enkel bedrag gerestitueerd.

Bij annulering van een reservering waarvoor de volledige huurvergoeding dient te worden voldaan bij aankomst zijn er geen annuleringskosten maar u dient uw reservering toch via de Cartrawler Website te annuleren.

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het annuleren van elk bijkomstig product dat is aangeschaft in samenhang (tegelijkertijd) met de voertuigreservering, bijvoorbeeld een TOPDEKKINGVERZEKERING (C.D.W. OF ALL-RISK) via een externe verzekeringsmaatschappij zoals Mondial. Indien u een reservering via credit card of betaalkaart annuleert of wijzigt dan zal CarTrawler niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enig financieel verlies door u geleden als het gevolg van een verandering in wisselkoersen tussen het tijdstip van uw oorspronkelijke reservering en de daaropvolgende annulering of wijziging (zoals van toepassing).

D. Prijsstelling

CarTrawler zal zich alle inspanningen getroosten om te zorgen dat de prijzen die worden vermeld op het tijdstip van reservering via dit reserveringsprogramma in hoofdlijnen correct zijn. Desalniettemin behoudt CarTrawler zich het recht voor om de prijs die wordt opgegeven ten tijde van de reservering te wijzigen indien sprake is van een kennelijke of evidente vergissing in de opgegeven prijs. CarTrawler zal pogen om de klant zo snel als praktisch mogelijk is op de hoogte te brengen indien een prijs die bij reservering werd opgegeven onjuist is. Bij wijziging van de prijs die werd opgegeven ten tijde van de reservering kan de klant ervoor kiezen om de gewijzigde prijs te betalen en anders heeft de klant recht op restitutie van alle betaalde bedragen. De wisselkoerstarieven die worden gebruikt door CarTrawler om prijzen weer te geven in de valuta die door de klant wordt geselecteerd worden regelmatig bijgewerkt. De wisselkoerstarieven die worden gebruikt door uw kaartverstrekker kunnen daarvan afwijken. CarTrawler kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel verschil tussen de door CarTrawler weergegeven prijs en het bedrag dat door uw kaartverstrekker wordt afgerekend indien dit te wijten is aan de gebruikte wisselkoers.

E. Klachtenprocedure:

Alleen schriftelijke klachten kunnen in behandeling worden genomen. Deze moeten worden ingediend via CarTrawler Support en binnen 30 dagen na afloop van de verhuur (datum inleveren huurvoertuig) worden ontvangen. Klachten die na deze periode worden ontvangen zullen niet worden behandeld.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TRANSACTIES CREDIT CARD OF BETAALKAART

CarTrawler streeft ernaar om alle transacties met credit card en betaalkaart middels dit reserveringsprogramma veilig uit te voeren. ECHTER, in het geval van ongeautoriseerde afboekingen op het afschrift van enige credit card of betaalkaart die gebruikt is bij dit reserveringsprogramma op enig moment tijdens of na het maken van uw reservering, het uitvoeren van uw transactie of het invoeren van kaartgegevens op dit reserveringsprogramma zal CarTrawler niet op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade of verlies van welke aard dan ook die door u wordt geleden als een gevolg van, of op enige wijze verbandhoudend met, het voornoemde gebruik, de transacties of de invoering, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Dit reserveringsprogramma wordt beveiligd door VeriSign.

COPYRIGHT, MEDEDELING EN BEPERKTE LICENTIE

Alle informatie in dit reserveringsprogramma, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de inhoud, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, handelsnamen, structuur, foto’s, knoppen, illustraties en computercodes zijn beschermd onder het auteursrecht zowel als door het intellectuele eigendomsrecht en door diverse wetten onder internationaal recht en verdragen, en u mag deze alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Tenzij u schriftelijke toestemming van CarTrawler heeft verkregen dat het tegendeel waar is, mag u het reserveringsprogramma en de bijbehorende inhoud uitsluiten gebruiken voor persoonlijke en niet voor handelsdoeleinden. U hebt geen toestemming om bovengenoemde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, distribueren, rangschikken, over te dragen, reproduceren of weergeven voor persoonlijke of handelsdoeleinden. Door gebruik te maken van dit reserveringsprogramma komt u met name overeen om: dit reserveringsprogramma niet te gebruiken om misleidende of onechte reserveringen te maken; dit reserveringsprogramma niet te gebruiken om onderzoek te doen naar toeleveranciers of naar hun prijsstelling; de naam "CarTrawler" en/of merknamen en –termen van CarTrawler niet te gebruiken voor handelsdoeleinden zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van CarTrawler te verkrijgen; en de materialen uit dit reserveringsprogramma (deze website) niet voor handelsdoeleinden aan te wenden.

VRIJWARING

Dit reserveringsprogramma staat in de huidige staat ter beschikking van gebruikers en CarTrawler biedt geen garanties en beweert niet dat (i) dit reserveringsprogramma of de technologie (servers enz.) waardoor het wordt ondersteund en toegankelijk gemaakt vrij zijn van fouten of storingen, of dat (ii) de informatie die in dit reserveringsprogramma is opgenomen vrij is van virussen of andere programma’s met overdraagbare of schadelijke eigenschappen. CarTrawler aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige infectie of voor de effecten van schadelijke toepassingen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot virussen, Trojanen, knoeierij, fraude of diefstal, fouten, technische storing, omissies, vertraging, ongeautoriseerde toegang of andere voorvallen die het aanvaardbare beheer, de communicatie en het functioneren van dit reserveringsprogramma aantasten.

AFSTANDSVERKLARING

Indien wij op enig moment of gedurende enige periode nalaten om de hand te houden aan één of meer gebruiksvoorwaarden dan houdt dit niet dat wij afstand doen van deze voorwaarden of van geheel of gedeeltelijk met deze voorwaarden verbonden rechten.

OPSCHRIFTEN EN CARTRAWLER

De opschriften die worden gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis of draagwijdte van deze gebruiksvoorwaarden. CarTrawler is een handelsnaam die eigendom is van Etrawler Limited en alle verwijzingen naar CarTrawler in deze gebruiksvoorwaarden worden geacht tevens te verwijzen naar Etrawler Limited. Alle verwijzingen naar het reserveringsprogramma (de website) in deze gebruiksvoorwaarden worden geacht tevens te verwijzen naar alle reserveringen die worden gemaakt via het callcenter van CarTrawler.

WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CarTrawler behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en de inhoud van dit reserveringsprogramma te wijzigen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande schriftelijke berichtgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, enige andere gebruiker of enige derde. Bovengenoemd recht heeft geen invloed op de gebruiksvoorwaarden die door u, de gebruiker, impliciet worden aanvaard zodra u een geldige reservering maakt of een aankoop doet middels dit reserveringsprogramma. Elke keer dat u het reserveringsprogramma opent dient u de gebruiksvoorwaarden te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. De voertuigverhuurder kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden en bepalingen (die ingezien kunnen worden via dit reserveringsprogramma) waaronder de voertuigverhuurder u het gereserveerde voertuig verhuurt. CarTrawler is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de voorwaarden en bepalingen van de voertuigverhuurder die bekeken kunnen worden via dit reserveringsprogramma gewijzigd zijn of worden door de voertuigverhuurder.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

De gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van en toegang tot dit reserveringsprogramma zijn onderworpen aan de wetten van Ierland. Op alle geschillen tussen u en CarTrawler die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van dit reserveringsprogramma is het Ierse recht van toepassing. Het gebruik van dit reserveringsprogramma is ongeoorloofd in elk rechtsgebied waar niet alle bepalingen in de onderhavige gebruiksvoorwaarden ten uitvoer kunnen worden gebracht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, deze alinea. U erkent dat er tussen u en CarTrawler geen enkele vorm van relatie, compagnonschap, dienstverband of tussenpersoonovereenkomst bestaat op basis van de gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van dit reserveringsprogramma. Onze nakoming van de gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze overeenkomst weerhoudt CarTrawler ervan om een verzoek in te willigen of aan de eisen te voldoen van diensten voor wetshandhaving of overheidsinstanties in verband met uw gebruik van dit reserveringsprogramma of van informatie ter beschikking gesteld van of ingezameld door CarTrawler betreffende dit gebruik; CarTrawler kan niet aansprakelijk worden gehouden in verband met een dergelijke inwilliging. Hoewel CarTrawler geen toezicht kan houden op het gedrag van gebruikers wanneer ze zich niet op haar website bevinden, maakt u inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden indien u informatie die is verkregen via dit reserveringsprogramma aanwendt om andere personen lastig te vallen, misbruik van iemand te maken of personen te benadelen, of als u op basis van deze informatie contact opneemt met of reclame maakt bij enige gebruiker of persoon, dan wel deze wervend benadert of iets probeert te verkopen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

PRIVACYBELEID

CarTrawler onderkent en onderschrijft het belang van een verantwoord gebruik van de persoonlijke gegevens die worden ingezameld via dit reserveringsprogramma. Deswege gaat CarTrawler uiterst zorgvuldig om met persoonlijke informatie en zijn er stappen ondernomen om deze veilig te bewaren en te zorgen dat zulke gegevens uitsluitend worden gebruikt voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden. Alle informatie die u aan CarTrawler verschaft zal worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen in de Data Protection Acts (Wet persoonsregistraties/Wet bescherming persoonsgegevens) uit 1988 en 2003 en/of de aanvullende of vervangende wetgeving die van tijd in Ierland wordt toegepast.
Om uw reservering te kunnen verwerken, dienen we bepaalde informatie van u te verkrijgen, onder andere met betrekking tot uw naam, nationaliteit, geslacht (of het geslacht van de groep waar u onderdeel van uitmaakt), telefoonnummer en e-mailadres. Ook hebben we uw credit card- of betaalkaartgegevens nodig om garant te kunnen staan voor uw huurvoertuig wanneer u de huursom en/of aanbetaling betaalt. U geeft CarTrawler toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan met als doel om voertuigverhuur via dit reserveringsprogramma mogelijk te maken. Ook geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens aan een voertuigverhuurder bekend te maken als u een huurvoertuig bij deze voertuigverhuurder boekt middels dit reserveringsprogramma. We zijn genoodzaakt om uw gegevens naar de voertuigverhuurder te sturen bij wie u een huurvoertuig en eventuele andere diensten reserveert zodat de verhuurder in kwestie weet wie u bent en wanneer u gebruik zult maken van diensten in verband met voertuigverhuur. We geven uw naam door, uw nationaliteit, geslacht (of het geslacht van de groep waar u onderdeel van uitmaakt), uw telefoonnummer, e-mailadres, credit cardgegevens en uiteraard de gegevens betreffende uw reservering. De voertuigverhuurder heeft deze informatie nodig om een bevestigde reservering te kunnen verwerken. Indien u op dit reserveringsprogramma terecht komt via een koppeling vanaf een andere website dan dient u te weten dat CarTrawler geen toezicht kan houden op die andere website. Daarom kan CarTrawler niet garanderen dat de beheerder van de website in kwestie uw privacy zal respecteren op dezelfde manier als CarTrawler dat doet. Wij gebruiken uw e-mailadres om u een bevestiging van uw reservering te sturen of om contact met u op te nemen om redenen die rechtstreeks verband houden met uw reservering, danwel om u van tijd tot tijd op de hoogte te stellen van nieuwe kenmerken van het reserveringsprogramma. We gebruiken uw telefoonnummer alleen om snel contact met u op te kunnen nemen als er een urgent probleem is met uw reservering. U bent gerechtigd om een kopie op te vragen van de gegevens die we van u in bezit hebben (hiervoor kunnen we u een kleine vergoeding in rekening brengen) en om onjuistheden in deze informatie te laten corrigeren.
Van tijd tot tijd kunnen wij statistische gegevens met betrekking tot onze klanten doorgeven aan derden, te weten voertuigverhuurders of andere tussenpersonen. Deze statistische gegevens bevatten nooit persoonsidentificerende gegevens.

CARTRAWLER, ZIJN BESTUURDERS, WERKNEMERS, ONDERGESCHIKTEN EN TUSSENPERSONEN, AANVERWANTE BEDRIJVEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE MOEDER- EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERINGEN, CALAMITEITEN, AANSPRAKEN, GEDINGEN, SCHADE OF VERLIEZEN, KOSTEN WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE ADVOCAATSKOSTEN OF KOSTEN VAN GEDINGVOERING VOORTVLOEIEND UIT, OF VERBANDHOUDEND MET, HET GEBRUIK EN/OF DE VERSPREIDING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREFFEN, OVEREENKOMSTIG DIT PRIVACYBELEID EN MET UW GOEDVINDEN.

CarTrawler behoudt zich exclusief het recht voor om deze privacy- en veiligheidsverklaring te allen tijde aan te passen, en u dient deze verklaring over het privacybeleid regelmatig op veranderingen te controleren. Als u vragen hebt, verzoeken wij u om die aan ons te sturen via onze Website